โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ฝ่ายการพยาบาล) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564


– คลิกเพื่อดาวน์โหลด TOR

– คลิกเพื่อดาวน์โหลดราคากลาง

– คลิกเพื่อดาวน์โหลดร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– คลิกเพื่อดาวน์โหลดร่างประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

– คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

** รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม พ.ศ.2564 **

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ : งานพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โทรศัพท์  : 073-709030 ต่อ 2052

โทรสาร : 073-709030 ต่อ 1112

เว็บไซต์  :  www.pnu.ac.th

E-mail  : store@pnu.ac.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นด้วย

—————————————————————————————————————————————————————-

    SHARE