7.โครงการ ปรับปรุงอาคารเเละห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมื่อง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงอาคารถนนคอนกรีต หน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)

ริมาณเเละขอบเขตงาน (TOR)

ราคากลาง

SHARE
Anupama