12.โครงการ ปรับปรุงห้องตรวจโรคระบาดทางเดินหายใจเเละวัณโรคอาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

SHARE
Anupama