12.โครงการ ปรับปรุงห้องตรวจโรคระบาดทางเดินหายใจเเละวัณโรคอาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

    SHARE