1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ชุดเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติของวัสดุเเละโครงสร้าง จำนวน 1 ชุด) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปริมาณเเละขอบเขตของงาน TOR

ราคากลาง

ร่างประกาศเอกสารการประกวดราคา

ร่างเอกสารประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

**ข้อมูลการติดต่อ**

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

SHARE