แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (แผนกห้องปฏิบัติการ) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ประจำปีงบประมาณ 2564

    SHARE