แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศแผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    SHARE