แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 แผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชั้นคลินิคศึกษา นักศึกษาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564

SHARE
Anupama