แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ฝ่ายการพยาบาล) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564

    SHARE