แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 แผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (แผนกผู้ป่วยนอก คลินิคพิเศษโรคหัวใจ) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564

SHARE
Anupama