โครงการอบรมชี้แจงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้านผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีการจัดโครงการอบรมชี้แจงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้านผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE