โครงการสวัสดิการเพื่อสุขภาพประจำปีสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีการจัดโครงการสวัสดิการเพื่อสุขภาพประจำปีสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากรและการค้นหาความผิดปกติของสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ปัญหาสุขภาพ และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการดูแลสุขภาพตนเองเสม่ำเสมอ ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 – วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

    SHARE