โครงการฝึกอบรมระเบียบข้อบังคับทางการเงิน 66

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมระเบียบข้อบังคับทางการเงินแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงเข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนการเนินการบริหารการเงิน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนการดำเนินด้านความรับผิดชอบทางละเมิด ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น สำหรับโครงการอบรมระเบียบข้อบังคับทางการเงินแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิษิฏฐ์ สุรวัลลภ กรรมการที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมบรรยายและให้ความรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี จากหน่วยงานราชการต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมในการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

+40

ความรู้สึกทั้งหมด

19คุณ, Usanee Monkham, Korn Bokdum และ คนอื่นๆ อีก 16 คน

    SHARE