โครงการอบรมชี้แจงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีการจัดโครงการอบรมชี้แจงให้ความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล จากมหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้

    SHARE