ฉบับที่ 9 การตรวจคัดกรองผู้เดินทางกลับมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เข้ามาในจังหวัดนราธิวาส

    SHARE