รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ ผศ.สุเมศ ศรีชู รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เดินทางเข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้มอบ

การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม จัดทำขึ้นตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2565) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วน โดยกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่มีมาตรฐานกลางในการประเมินความสำเร็จ 3 ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ เพื่อบ่งบอกถึงกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมที่ได้มาตรฐาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการคัดเลือกในระดับคุณธรรมต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงประจักษ์ จำนวน 235 แห่ง ประกอบด้วย

  1. ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 76 ชุมชน
  2. องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 84 องค์กร
  3. อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 70 อำเภอ
  4. จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 5 จังหวัด

ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการประเมิน และเป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

SHARE
Anupama