ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทองใสเกลี้ยง อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ในการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563

และอาจารย์ ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ในการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564

SHARE
Anupama