ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จับมือเครือข่าย 15 ตำบล ขับเคลื่อนการจ้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ช่วงโควิด-19

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า การลงนาม MOU ในวันนี้ (15 ก.พ.64) สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด ควบคู่การใช้มาตรการเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งจากการว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถทำงานได้ ในส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย มนร. ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เพื่อเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นฟื้นฟูคุณภาพชีวิตระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน พัฒนาอาชีพในชุมชน ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

ที่มา : Siamrath

ลิงค์ : https://siamrath.co.th/n/220366

    SHARE