U2T PNU มหาวิทยาลัยสู่ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

U2T PNU มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างอนาคต สร้างโอกาส สร้างรายได้พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน#มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์#U2T#มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

SHARE
Anupama