ประชุมหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า ผ่านระบบออนไลน์

22 กรกฎาคม 2564 กรกฏาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE