ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการส่วนหน้ากระทรวง อว.

13 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการส่วนหน้ากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดนราธิวาส ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE