โครงการอบรมออนไลน์ “การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย รุนที่ 5” (Routine To Research For Supporting Staff In The Thai Education System)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 -16.30 น.

SHARE
Anupama