สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี 2566 เชิญชวนบุคลากรพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น “สตรีไทยดีเด่น”

    SHARE