พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรณดิมาลา บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ ประจำปี 2565

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรณดิมาลา ให้กับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิกาบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันพฤหัส ที่ 8 ธันวาคม 2565

SHARE
Anupama