ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 20 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2566

    SHARE