ประกาศรับสมัครทุนวิจัย Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program จากรัฐบาลฝรั่งเศสร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ส่งใบสมัครทางอีเมล: jrfprogram@gmail.com / pmu.b@nxpo.or.th

SHARE
Anupama