ปขมท. พิจารณาเสนอรายชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ.2566

สมัครภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2566

    SHARE