ข้อมูลสำหรับสำหรับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

สิ่่งที่ส่งมา 1) เทปบันทึกภาพการบรรยายหลักสูตร รู้ก่อนเกษียณ เตรียมพร้อมรับเงิน กบข. 2) วิธีการสมัคร LINE กบข. เพื่อใช้สอบถามข้อมูลและติดตามเรื่องรับเงินคืน

หมายเหตุ: สิ่งที่ส่งมา ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 สามารถสแกน QR Code ในรายละอียดดังเอกสารแนบได้เลย

    SHARE