พิธีมอบวัคซีนและฉีดวัคซีน ให้บุคลากรและนักศึกษา พร้อมทั้งเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด – 19 (PNU-OC)

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ. นราธิวาส รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID – 19 พร้อมทั้งเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 (PNU-OC) โดยมี ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายแพทย์ดวิษ มูฮัมมัดดาวูด วาแม รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ ตลอดจน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน

SHARE
Anupama