ประชุมสภาครั้งที่ 4/2564

วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2564 ประชุมในรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
    SHARE