นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ โรงเรียนนราธิวาสและโรงเรียนตากใบ

เวลา 09.30 น. วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส นายฮาฟีซี อับดุลเลาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ โรงเรียนนราธิวาส โดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ อีกทั้งรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ การจัดทำเนื้อหาวิชาการ การสอนเสริม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของผู้สอน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

และเวลา 13.30 น. วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายสืบศักดิ์ ไกรนรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตากใบ นางสาวซากีหย๊ะ เด็งจิ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตากใบ เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ โรงเรียนตากใบ โดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ อีกทั้งรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ การจัดทำเนื้อหาวิชาการ การสอนเสริม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของผู้สอน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama