โครงการ Deep South Youth Empowerment through Community Building (YECOP)

23 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Deep South Youth Empowerment through Community Building (YECOP) ณ ห้องประชุมวชิรอำไพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE