โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาแรกเข้า ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

16 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย ผู้ช่วยอธิการบดี ( ประธานคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาแรกเข้า ของ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมทิพยวรรณ นิลทยา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE