โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาแรกเข้า ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1 ก.ค. 2566 อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย ผู้ช่วยอธิการบดี ( ประธานคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาแรกเข้า ของ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ณ คณะวิทยาการจัดการ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE