โครงการปฐมนิเทศและกล่าวตอนรับ นักศึกษาแรกเข้า ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

15 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย ผู้ช่วยอธิการบดี ( ประธานคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการปฐมนิเทศและกล่าวตอนรับนักศึกษาแรกเข้า ของ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมทิพยวรรณ นิลทยา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE