สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมต่อยอดยกระดับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาระบบอุตสาหกรรมในจังหวัดนราธิวาส

อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมต่อยอดยกระดับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาระบบอุตสาหกรรมในจังหวัดนราธิวาส วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คุณคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส นำคณะทีมงานเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุตสาหกรรม และโรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ โรงงานต้นแบบยางพารา โรงงานต้นแบบปาล์มไบโอดีเซล ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0 ห้องปฏิบัติการช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง พร้อมเข้าเยี่ยมชมห้องประวัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งในอนาคตอาจมีความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันพัฒนาและต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ต่อไป

    SHARE