สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำกัด ส่งมอบผลไม้ให้แก่โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำกัด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมศ ศรีชู เลขานุการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ ได้ส่งมอบผลไม้ที่รับซื้อจากเกษตรกรมาส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการรุณ ณ ตึกคณะแพทยศาสตร์ เพื่อแจกจ่ายผลไม้ให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณได้รับประทานในระหว่างการรอฉีดวัคซีน

    SHARE