สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมพัฒนาการดำเนินงานด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเตรียมความพร้อมทางการศึกษาของผู้เรียนและผู้สอนในการจัดการศึกษา 

สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมพัฒนาการดำเนินงานด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเตรียมความพร้อมทางการศึกษาของผู้เรียนและผู้สอนในการจัดการศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 นำคณะผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ (ฝั่งอันดามัน) เข้าร่วมหารือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมถึงคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยมีนโยบาย  ที่จะพัฒนาและร่วมมือการดำเนินงานด้านการวิจัยในการพัฒนาการศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาและต่อยอดการศึกษาให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยง บูรณาการในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้เข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป  

    SHARE