มอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกี่ยว ตั้งคารวคุณ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 54,000 บาท ให้แก่นายชัยณรงค์ สุวัชรังกูร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

8 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกี่ยว ตั้งคารวคุณ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 54,000 บาท ให้แก่นายชัยณรงค์ สุวัชรังกูร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE