มอบทุนการศึกษามูลนิธิท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา และทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2564

29 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มอบทุนการศึกษามูลนิธิท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 24,000 บาท นางสาวราตีฟ๊ะ มุสลีมิน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นายฮัรพันดี ปาแด นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นางสาวพาตีเมาะ มะดือราวี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นางสาวศรีสมร ฟองมณี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2564 จำนวน 6 ทุน ทุนละ 24,000 บาท นางสาวซูไรดา บากาสะแต นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นายอับดุลฮากีม หะยีมูละ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นางสาวโรสมาวาตี อามิง นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นางสาวอามีรา มะดีวา นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นางสาวนูรไอดา มาหามะ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นางสาววนิดา เพ็ชร์รง นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

    SHARE