สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563ในวันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ในวันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ซึ่งมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์/คณะพยาบาลศาสตร์/คณะวิทยาการจัดการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์/คณะเกษตรศาสตร์/สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา /คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ คณะศิลปศาสตร์/วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส/วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,074 ราย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ราย ปริญญาบัณฑิต จำนวน 1,005 ราย และบัณฑิตศึกษา จำนวน 68 ราย

SHARE
Anupama