มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนในโครงการ Kick off การขจัดความจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Happiness Model:คนนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนในโครงการ Kick off การขจัดความจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Happiness Model:คนนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ ต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย กล่าวรายงานผลดำเนินการในโครงการ ณ หมู่บ้านบ้านทอนฮีเล ตำบลโคกเคียน และตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำร่องการใช้นวัตกรรมแก้ไขปัญหาความจนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการหลายภาคส่วนอาทิ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน เทศบาลกะลุวอเหนือ

SHARE
Anupama