มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า

18 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า โดยโครงการดังกล่าวเน้นการสร้างความเข้าใจในกระบวนการ การทำงานในระดับจังหวัดของหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว.จังหวัดนราธิวาส โดย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนการให้ความรู้ในการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม Social Return on Investment หรือ SROI ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวัดผลลัพธ์ทางสังคม ทั้งผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม โดยการนำผลลัพธ์ทางสังคม Social Impact มาวิเคราะห์และจำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และศึกษาการออกแบบเครื่องมือประเมินและการทดสอบ การสื่อสารและวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้ง ได้รับเกียรติจาก ดร.ซอฟียะ นิมะ สังกัดสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล Social Return on Investment หรือ SROI ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ U2T” ซึ่งจะเป็นข้อมูลและแนวทางการบริหารงานและโครงการสำคัญ ของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE