มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการสร้างรากแก้วให้ประเทศ จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ ภายใต้โครงการ “U2T จุดเปลี่ยนอนาคตชุมชนไทย”

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ห้องโถงชั้นล่างสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ ภายใต้โครงการ “U2T จุดเปลี่ยนอนาคตชุมชนไทย” ผ่านการเสวนาโดย ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ได้รับการจ้างงาน ตัวแทนกลุ่มชุมชน และตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมแข่งขัน แฮกกะธอน Hackathon ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ สำหรับ “U2T” เป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มการจ้างงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ คือ “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” หรือ “U2T” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.เป็นโครงการที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้ประชาชนทั่วไปและนักศึกษานับหมื่นคนมีงานทำ แต่ยังมีเป้าหมายช่วยยกระดับเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชน และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับท้องถิ่น

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ “U2T จุดเปลี่ยนอนาคตชุมชนไทย” ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 -12.00 น.เพื่อเป็นเวทีนำเสนอความสำเร็จในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” (U2T) โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาอาชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ด้าน ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กล่าวถึงมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่า เป็นแหล่งองค์ความรู้ทุกด้าน ซึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีคณะต่างๆ หลายคณะโดยทุกด้านของมหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ประชาชนเลือกบริโภคได้หมด ก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ให้กับประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมและการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เอง มีศักยภาพในเรื่องของการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆอีกด้วย

    SHARE