มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดกิจกรรมการส่งเสริม และอนุรักษ์พันธุ์ไม้เพื่อต้านโควิด 19 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงพื้นที่ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมการส่งเสริม และอนุรักษ์พันธุ์ไม้เพื่อต้านโควิด 19 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2564

    SHARE