พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับโรงเรียนสุไหงโก-ลก

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส นายเจริญ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสุไหงโก-ลก ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับโรงเรียนสุไหงโก-ลก

SHARE