พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการของคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

10 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการของคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีการวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สร้างเสริมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย และบูรณาการและการดำเนินงานต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของความสำเร็จร่วมกัน

SHARE
Anupama