ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2565 โดยประชุมทางไกลในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM ) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE