ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2565

SHARE
Anupama