ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) และหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2565

    SHARE