ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมทางวิชาชีพและสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รอบที่ 2 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2565

    SHARE